All rights reserved © Tańcówka Art Studio 2022

GODZINY OTWARCIA

SZYBKIE MENU

SOCIAL MEDIA

STUDIO

Poniedziałek - Piątek
15:00 - 22:00
Sobota 
09:30 - 13:00

Kontakt i informacja
telefoniczna

Poniedziałek - Piątek
09:00 - 22:00

artstudio@tancowka.pl

Chorzów,
ul. Wolności 37,
41-500

+48 507 321 955
+48 790 656 523

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

2. Cele i podstawy przetwarzania

3. Przetwarzane dane​​​​​​​

4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6. Okres przechowywania danych

7. Twoje prawa

8. Informacja o dobrowolności podania danych

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)znane popularnie pod skrótem RODO.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz uprawnieniach,jakie w związku z tym Państwu przysługują.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Świerad prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Tańcówka Art Studio Barbara Świerad,pod adresem: Wolności 37, Chorzów, 41-500, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6272774687.

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych osobowych możesz się Pan/Pani kontaktować z nami pod adresem e-mail: artstudio@tancowka.pl.

Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 • związanych z realizacją z Panią/Panem umowy dotyczącej świadczonych zajęć tanecznych/akrobaatycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • osobom upoważnionym przez Administratora, 

 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, 

 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, 

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

 • przenoszenia swoich danych osobowych, 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie zajęć tanecznych/akrobatycznych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Chorzów, ul. Wolności 37

+48 507 321 955

+48 790 656 523