POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znane popularnie pod skrótem RODO. Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W związku z powyższym przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz uprawnieniach, jakie w związku z tym Państwu przysługują.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Świerad-Kaim prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: TAŃCÓWKA ART STUDIO BARBARA ŚWIERAD-KAIM, pod adresem: Chorzów, ul. Wolności 37, 41-
500, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6272774687. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych osobowych możesz się Pan/Pani kontaktować z nami pod adresem e-mail: artstudio@tancowka.pl.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją z Panią/Panem umowy dotyczącej wykonania usług o charakterze nauki tańca, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

PRZETWARZANE DANE

Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nip, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• osobom upoważnionym przez Administratora,
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące
kryteria:
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług o charakterze nauki tańca i zajęć grupowych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.