REGULAMIN

obowiązuje od 01.01.2022 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Studia Tańca przez prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Tańcówka Art Studio, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w Chorzowie przy ul. Wolności 37, 41-500, posiadającą numer NIP: 6272774687.
*Klient – osoba pełnoletnia korzystająca z usług Studia, która bierze czynny udział w zajęciach lub jest prawnym opiekunem „Uczestnika Zajęć”.
**Uczestnik Zajęć – osoba niepełnoletnia, która korzysta z usług Studia i bierze czynny udział w zajęciach.

ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu lub wykupienia jednorazowego wejścia.
 2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu lub wykupienia jednorazowego wejścia poprzez wypełnienie ankiety wejścia jednorazowego.
  *Klientem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet **Uczestnika Zajęć za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 3. Umowy członkowskie są zawierane na czas nieokreślony z wyłączeniem płatności w miesiącach lipiec i sierpień.
 4. Klient podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa.
 5. Status Klienta uzyskuje się z momentem zawarcia umowy poprzez jej podpisanie, a co za tym idzie również akceptację niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Studia wynikających z obowiązującego w Studiu cennika, w terminach określonych umową.
 6. Z momentem uzyskania statusu Klienta, każdy Klient otrzymuje karnet w formie karty. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji o tym zdarzeniu. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty oraz weryfikacji tożsamości.
 7. Klient zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
 8. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Studia.
 9. Przy zapisie oprócz opłaty karnetowej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 40 zł.
 10. Płatności wynikające z tytułu umowy zawartej w systemie płatności miesięcznej Klient zobowiązuje się dokonywać płatności z góry za kolejny miesiąc, nie później niż do 1. dnia nowego miesiąca.
 11. Brak uiszczenia opłaty za zajęcia do 14 dniu po terminie skutkuje usunięciem Klienta z zajęć.
 12. Opłacenie karnetu odbywa się w formie:
  przelewy bankowego/ płatności gotówką/ kartą bankową/ za pośrednictwem systemu WodGuru:

  Dane do wpłaty: Tańcówka Art Studio,
  Nr konta PKO BP: 57 1020 2368 0000 2602 0642 0931,
  Tytułem: Imię i nazwisko Uczestnika, miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata, nazwa grupy
  (przykład: Anna Nowak, III.2022, TańcówkaMini)
 13. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko w przypadku uzasadnionej/usprawiedliwionej nieobecności Klienta/Uczestnika Zajęć obejmującej okres dłuższy niż 3 tygodnie. Uzasadnioną nieobecnością są problemy zdrowotne Klienta/Uczestnika Zajęć, które potwierdzone są wynikami badań. W takiej sytuacji istnieje możliwość indywidualnego ustalenia rabatu lub odrobienia zajęć przez Klienta/Uczestnika Zajęć.
 14. Studio obowiązuje możliwość zamrożenia karnetu na okres pełnego miesiąca lub podzielenia zamrożenia na okres dwutygodniowy. Zamrożenie odbywa się po uprzednim wypełnieniu dokumentu w Recepcji Studia lub po pobraniu pliku ze strony internetowej www.tancowka-artstudio.pl i złożeniu go w Recepcji Studia lub przesłaniu na adres poczty elektronicznej Studia artstudio@tancowka.pl.
 15. Zamrożenie to jednorazowa możliwość, którą można wykorzystać w okresie pełnego miesiąca lub w dwóch okresach po dwa tygodnie jednorazowo w ciągu jednego sezonu tanecznego od września bieżącego roku do końca czerwca danego roku. Od września kolejnego sezonu tanecznego Klientowi przysługuje prawo do ponownego skorzystania z zamrożenia karnetu.
 16. Zamrożenie karnetu musi zostać zatwierdzone przez Właściciela Studia.
 17. Zamrożenie na pełny miesiąc wiążę się z brakiem opłaty za dany miesiąc, a w przypadku zamrożenia na dwa tygodnie opłata wynosi 50% całości karnetu. W okresie zamrożenia karnetu Uczestnik nie uczęszcza w tym okresie na zajęcia.
 18. Członkostwo w Studiu jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 19. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia przez Właściciela Studia, jeżeli w opinii Studia kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Studia, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 20. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Studio, jeżeli Studio całkowicie zakończy działalność.
 21. Niezależnie od powyższych postanowień, Klient nie ma prawa do korzystania z obiektów Studia w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Studia. W takiej sytuacji Studio jest zwolnione od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Studio ma prawo do niewpuszczenia Klienta na teren obiektów Studia.
 22. Tańcówka Art Studio ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował klientów. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu. Wprowadzenie takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Tańcówka Art Studio jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.
 23. Klienci korzystający z usług Tańcówka Art Studio są zobowiązani do wykupienia w recepcji karnetu po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i możliwości uczestnictwa w zajęciach w Tańcówka Art Studio jest zapoznanie się z jego regulaminem. Regulamin jest dostępny w recepcji Tańcówka Art Studio.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STUDIA TAŃCA

 1. Studio świadczy usługi w zakresie nauki tańca i zajęć grupowych.
 2. Każdy z Klientów/Uczestników (po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego) przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność.
 3. Klientem/Uczestnikiem zajęć może być osoba, u której nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach tanecznych odbywających się w Tańcówka Art Studio.
 4. Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach osoby z wadami postawy lub innymi schorzeniami po uprzedniej konsultacji z Właścicielem Studia oraz dostarczeniem oświadczenia lekarskiego przed podpisaniem umowy.
 5. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klient/Uczestnik Zajęć powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń Studia Klient/Uczestnik Zajęć powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Studiem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Studiem oraz pracownicy Studia mogą poprosić Klienta/Uczestnika Zajęć o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  – gdy zachowanie Klienta/Uczestnika Zajęć zagraża bezpieczeństwu innych oraz porządkowi w Studio,
  – nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Studia,nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klienta/Uczestnika Zajęć grozi uszkodzeniem sprzętu,
  – gdy zachowanie Klienta/Uczestnika Zajęć jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Studia.
 7. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Studia.
 8. Studio zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klientów/Uczestników Zajęć oraz porządkowi w Studio.
 9. W Studio, a w szczególności na Sali tanecznej obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz nagrywania.
 10. Na salach tanecznych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie studia właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Klient/Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Studia.
 13. Klient/Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
 14. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, właściciel Studia ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient/Uczestnik Zajęć rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, tj.:
  – zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;
  – swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klientów/Uczestników Zajęć lub personel Studia na utratę zdrowia lub życia;
  – przekazuje swoją kartę członkowską innej osobie w celu umożliwienia jej wejścia do Studia;
  – uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Studia, odpowiedzialnego za prowadzenie Studia;
  – zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 30 dni.
 15. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej/elektronicznej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku braku złożenia rezygnacji Klient zobowiązany jest do każdej kolejnej wpłaty zgodnie z harmonogramem opłat.
 16. Dwumiesięczny okres wypowiedzenia może zostać opłacony w całości lub w miesięcznych ratach nie później niż do terminu rozwiązania umowy.
 17. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Właściciela Studia, opłata karnetowa nie zostaje zwrócona.
 18. Klienci, którzy zalegają z opłatą karnetową a ich umowa została wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez Właściciela Studia, zobowiązane są do spłaty zadłużenia.
 19. Na terenie Tańcówki Art. Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

WEJŚCIE DO STUDIA

 1. Karta członkowska ma formę karty zbliżeniowej umożliwiającej wejście do Studia.
 2. Uczestnik/ Klient jest zobligowany do każdorazowego odbijania kart członkowskiej przy wejściu do Studia.
 3. Karta członkowska wydawana jest za pobraniem kaucji zwrotnej w wysokości 10 PLN. Po wypowiedzeniu umowy przeez Klienta, Klientowi zwracana jest kaucja zwrotna za wydanie karty w wysokości 10 PLN.
 4. W przypadku zgubienia karty zbliżeniowej, pobrana wcześniej kaucja zwrotna przepada, a Klient powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Studia. Wyrobienie nowej karty zbliżeniowej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klienta oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie nowej karty w kwocie 20 PLN oraz pobraniu kaucji zwrotnej za nową kartę w kwocie 10 PLN.
 5. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klienta kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studia.
 6. Dopuszcza się maksymalnie trzy wejścia na zajęcia bez okazania karty po wcześniejszej weryfikacji w systemie przez pracownika recepcji.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Każdy Klient/Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do zakładania na zajęcia taneczne odpowiedniego kostiumu i obuwia, który określony jest przez instruktora lub Właściciela Studia.
 2. Każdy Klient/Uczestnik Zajęć stawia się na zajęcia punktualnie oraz odbierany jest przez prawnego opiekuna także o punktualnej godzinie.
 3. Każdy Klient/Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do posiadania własnej wody na zajęcia.
 4. Na salach tanecznych obowiązuje całkowity zakaz chodzenia w butach oraz spożywania posiłków. Wyjątkiem są imprezy organizowane przez Studio.
 5. W Studio obowiązuje zakaz wchodzenia na salę, kiedy słyszalna jest muzyka. Rodzice i opiekunowie prawni mają zakaz przebywania na sali tanecznej bez zgody właściciela studia podczas trwania zajęć.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do uczestnictwa w zebraniach.
 7. W przypadku nagłej sytuacji, w której zajęcia nie mogą się odbyć Klienci zostaną bezzwłocznie poinformowani o takiej sytuacji drogą mailową lub SMS.
 8. Wszystkie zajęcia, które nie odbyły się z powodów nagłych będą odrabiane w terminie do 2 miesięcy. Termin odrabiania zostanie ustalony przez trenera grupy wraz z Właścicielem Studia i wszyscy Klienci/Uczestnicy Zajęć zostaną poinformowani o nowym terminie drogą mailową lub SMS.
 9. Tańcówka Art Studio zobowiązuje się do umieszczania najważniejszych aktualności na stronie internetowej oraz Facebooku Studia.
 10. Klient/Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treściami udostępnianymi na stronie internetowej oraz Facebooku Studia.
 11. Tańcówka Art Studio zastrzega sobie prawo fotografowania, filmowania Uczestników Zajęć i pomieszczeń Studia, zajęć odbywających się w Studio w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Klienta oraz udostępniania na stronie www.artstudio-tancowka.pl oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz TikTok. Brak pisemnego sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystywanie go przez Studio w celach marketingowych i promocyjnych.
 12. O przynależności do danego zespołu reprezentacyjnego Studia decyduje właściciel.
 13. Uczestnik zespołów tanecznych, reprezentacyjnych zobowiązany jest do utrzymania tajemnicy dotyczącej przygotowywanych choreografii, kostiumów i muzyki.
 14. Uczestnik zespołów reprezentacyjnych i tanecznych zobowiązany jest do godnego reprezentowania studia i dbania o jego wizerunek.
 15. Nagrania, zdjęcia z festiwali, warsztatów czy konkursów nie mogą być udostępniane przez uczestnika/opiekuna prawnego bez zgody Właściciela Studia.
 16. Kostiumy szyte na potrzeby choreografii są własnością zespołu i nie podlegają zwrotowi Uczestnikowi, który rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach.

MONITORING

 1. Klient/ Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na terenie Studia zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez Studio.
 2. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Studia (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel Studia, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 14 dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU

 1. Każdy Klient ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.
 2. Każdy Klient posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klientowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Klientom lub jakimkolwiek innym osobom.
 3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Studia oraz umożliwienia Klientom korzystania ze wszystkich udogodnień Studia.
 4. W systemie WodGuru Klient uzyskuje informacje o:
  – posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
  – zajęciach, w których Klient/Uczestnik Zajęć uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
  – prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
  – prowadzonych w Studio zajęciach;
  – dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
  – ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Studio/trenera/Właściciela.
 5. W ramach systemu WodGuru Klient uzyskuje następujące uprawnienia:
  – wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klienta;
  – przeglądanie oferty zajęć;
  – dokonywanie płatności za karnety;
  – uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć, a także zamknięcia Studio.
 6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klient posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
 7. Klient zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Klientowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w szczególności:
  – rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
  – wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Tańcówka Art Studio z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 37, 41-500, posiadający NIP: 6272774687, z którym Klient może skontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres artstudio@tancowka.pl bądź telefonicznie pod numerem 507-321-955 lub 790-656-523.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, PESEL, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Studio usług oraz ich rozliczenia; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Studia; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Studio; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Klient wyraził na to zgodę).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez Studio pod adresem tancowkaartstudio.wod.guru oraz zawarcia Umowy.
 5. Dane osobowe Klientów, będą przechowywane przez okres:obowiązywania Umowy zawartej z Klientem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Studia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Studio lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Studia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów, Studio przekazuje dane osobowe Klientów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Studio uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. usługi płatnicze, podatkową, rachunkową, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Studio celach, o których mowa powyżej.
 7. Klientom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:
  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – prawo do sprostowania swoich danych;
  – prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  – prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Studio będzie przetwarzał dane Klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z usługą płatności za karnet za pośrednictwem systemu DotPay, Klient może przesłać na adres poczty elektronicznej Studia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.
 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 01.01.2022 roku.